Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 24 november 2022
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. M. Kramer

mr. M. Kramer

Mariska Kramer is advocaat bij Kantoor Kramer te Amsterdam. Zij specialiseerde zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.
spreker
mr. A.P. van der Linden

mr. A.P. van der Linden

Ad van der Linden is oud (kinder)rechter en medewerker Universiteit Utrecht; voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland.

Ook online te volgen

Kinderbeschermingsmaatregelen in de hedendaagse praktijk

De rol van de advocaat en de jeugdbeschermer

Op locatie
of online te volgen

programma

24 november 2022
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Professionele spelers ikv Kinderbescherming en de Kinderbeschermingsmaatregelen

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Veilig Thuis 
  2. Raad voor de Kinderbescherming 
  3. Pleegzorgaanbieder 
  4. Kinderrechter 
  5. Uitleg (voorlopige) OTS 
  6. (Voorlopige) Voogdij 
  7. Tijdelijke Voogdij 

   

 • Pauze

 • Vrijwillige jeugdhulp(verlening) op basis van de Jeugdwet

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Artikelen 2.6. en 2.9 van de Jeugdwet  
  2. De niet vrij toegankelijke voorzieningen van jeugdhulp, de verleningsbeslissing van B&W, de mogelijkheid van bezwaar en beroep Artikel 2.3 JW jo Gemeentelijke verordening. Rechtsmiddelen: artikel  7.1 AWB gem. bezwaarprocedure (Bestuursrechter) 
  3. Beroep op kinderrechter (AWB bijlage 2, hoofdstuk 3, art. 8.7) en hoger beroep bij CRvB (AWB bijlage 2, hoofdstuk 4, art. 10)  
  4. Blokkaderecht bij vrijwillige jeugdhulpverlening en langdurige pleegzorg (een jaar of langer), art. 1: 253s BW 
  5. Versterking ouderlijk gezag in de Jeugdwet (zie art. 2.1. JW), specifiek tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen (zie art. 2.1. onder g JW)
 • Gedwongen hulpverlening: het tot stand komen van de OTS

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verzoekers, hiërarchie van verzoekers, 1:255 lid 2 BW, zie ook lid 3, grond van de OTS (1:255 lid 1 BW) en van de VOTS (art. 1: 257 BW) 
  2. De (on)mogelijkheden bij de tenuitvoerlegging van de OTS:  
  3. schriftelijke aanwijzingen  
  4. bekrachtiging schriftelijke aanwijzing (1:263 BW) 
  5. diverse vormen van hulpverlening 
  6. verleningsbeslissing GI 
  7. geschillenregeling (1:262b BW) met verplichte procesvertegenwoordiging 
  8. beroeps(on)mogelijkheden (art. 807 Rv)
 • Lunch

 • Het tot stand komen van de machtiging uithuisplaatsing

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verzoekers 
  2. Waar kan machtiging uithuisplaatsing ten uitvoer worden gelegd,  
  3. Verleningsbeslissing van B&W (maar niet altijd nodig) of GI 
  4. Gedeeltelijke gezagsoverheveling (1:265e BW) 
  5. Beperking omgang van kind met gezagsdragende ouder (1:265f) 
  6. Verzoek GI tot wijziging regeling van de zorg- en opvoedingstaken of een regeling inzake de uitoefening van het recht op omgang vaststellen of wijzigen (1:265g) 
  7. Verzoek GI vervangende toestemming verlenen voor een noodzakelijke medische behandeling van een minderjarige (1:265h) 
  8. Beroepsmogelijkheden (zie bij de vierde stap) 
  9. Rechterlijke toets voor beëindigen van plaatsing in pleeggezin (art. 1:265i BW).  
  10. Rol van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei en opvoedingsproblemen (hoofdstuk 6 JW)

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verplichte procesvertegenwoordiging (art. 6.1.10 lid 4 Jw) 
  2. Gronden gesloten jeugdhulp 
  3. Voortgezette gesloten jeugdhulp voor jongmeerderjarigen (art. 6.1.2. lid 4 Jw) 
  4. Voorwaardelijke Machtiging Gesloten jeugdhulp. 
  5. Schorsing gesloten ten uitvoerlegging gesloten jeugdhulp
 • Pauze

 • Rechtspositie minderjarigen van twaalf jaar en ouder, eigen informele rechtsingang bij OTS

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. 1:259 (vervanging GI) 
  2. 1:261,2 (opheffing ots) 
  3. 1:262b (geschillenregeling met bijstand advocaat) 
  4. 1:263f, 2 (Intrekken/vervalleverklaring OR) 
  5. 1:263g,2 (wijziging OR) 
  6. 1:264, 1 (vervallenverklaring aanwijzing) 
  7. 1:265, 1 (intrekken aanwijzing) 
  8. 1:265d, 3 en 4 (einde uithuisplaatsing)
 • De gezag beëindigende maatregel

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. (1:266 BW) 
  2. Einde van de zeggenschap van de ouder(s) die onmachtig, ongeschikt of ‘onwillig’ zijn tot verzorging en opvoeding van hun kind(eren) 
  3. HR 4 april 2008 NJ 2008, 506 (heroverweging bij gedwongen ontheffing) herstel en proefherstel
 • Invoering beroepscode en tuchtrecht

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Beroepscode, voor wie 
  2. Betekenis beroepscode voor professionals 
  3. Belangrijke uitspraken tuchtcollege/ college van beroep
 • Einde programmaomschrijving

Sinds de Jeugdwet en alle maatregelen van kinderbescherming zijn herzien komt nog meer dan vroeger preventie op de eerste plaats en wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen, jongeren en hun ouders of voogden. Het familiegroepsplan neemt een centrale plaats in.

 

Thans zijn beide wetten al enige tijd van toepassing. Allerlei tendensen zijn zichtbaar en ook is duidelijk dat de verschillende gemeenten niet dezelfde prioriteit aan jeugdhulp geven. Inmiddels is er de nodige jurisprudentie verschenen, niet alleen op het vlak van jeugdbeschermingsmaatregelen, maar inmiddels ligt er ook de nodige tuchtrechtelijke jurisprudentie betreffende jeugdprofessionals. Hierbij gaat het met name om klachten jegens gezinsvoogden. Hoewel het voor de hand ligt optimaal te communiceren en concreet en gemotiveerd te rapporteren, naast het controleren of een boodschap werkelijk overgekomen en begrepen is, blijkt dit dikwijls niet het geval te zijn. Hieruit kunnen nog belangrijke lessen worden geleerd.

 

Door de sprekers wordt achtereenvolgens behandeld de professionele spelers in het veld van de kinderbescherming, de grondig gewijzigde ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging, de machtiging (gesloten) uithuisplaatsing en de positie van de bijzondere curator zowel binnen als buiten de sfeer van  maatregelen van kinderbescherming.


Tevens komen onderstaande prangende onderwerpen ook uitgebreid aan de orde: 

 1. privacy
 2. rapportage
 3. verzoekschriften
 4. de beroepscode

 

De topsprekers nemen u op een zeer praktische wijze mee door deze materie, zodat u na afloop de juridische materie rond ondertoezichtstelling, gezagsbeëindiging en uithuisplaatsing precies op de radar hebt zitten.

Kortom: deze cursus omvat alle praktische toelichtingen en elementen waar u in een volgende zaak eenvoudig mee aan de slag kunt. 

 

 

Meerdere sprekers/trainers

centrum permanente educatie  kiest hier uitdrukkelijk voor een cursus met meerdere sprekers/trainers. Beiden hebben een eigen specifieke achtergrond, expertise en ervaring met het onderwerp. O.a. daardoor zijn zij in staat u optimaal te begeleiden en u van zeer praktische handvatten te voorzien. 

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
Gecertificeerde instellingen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 555,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.