algemene voorwaarden

Gedeponeerd onder KvK-nummer 63642158

 

Artikel 1                 Toepasselijkheid

Op alle met centrum permanente educatie (hierna te noemen centrum pe ) gesloten overeenkomsten en alle door centrum pe te verrichten diensten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.


Artikel 2                 Totstandkoming van de overeenkomst

Alle door centrum pe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven.

Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door u middels een schriftelijke, telefonische of online (www.centrum-pe.nl) aanmelding of bestelling bij centrum pe . Aanvaarding van een aanbieding betekent voor u dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende  verplichtingen (betalings- of andersoortige)accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen.

centrum pe zal in beginsel altijd een bevestiging van uw aanmelding  sturen. Indien door omstandigheden toch geen bevestiging van de aanmelding is ontvangen, wordt de factuur beschouwd als aanmeldingsbevestiging. centrum pe behoudt zich het recht voor om uw aanmelding c.q. bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.  

 

Artikel 3                 Prijzen

De aangegeven prijzen gelden in Euro’s en zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Eventuele parkeergelden zijn niet inbegrepen in prijs.

 

Artikel 4                 Facturering en betaling

Facturen worden verzonden naar het door u opgegeven (e-mail)factuuradres. In alle gevallen -behalve in geval van speciale acties- wordt, tenzij anders overeengekomen, 2 weken (14 dagen) voordat de cursus plaatsheeft het gehele bedrag gefactureerd. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 12 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is centrum pe bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een rente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand. Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u centrum pe alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door centrum pe ter inning van de vordering worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten zijn gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 5                 Annulering

Indien voor een cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan centrum pe besluiten de cursus te annuleren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
Voor inschrijvers geldt dat tot 3 weken voor aanvang van de cursus kosteloos geannuleerd kan worden.  Bij annulering tussen 2-3 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. In alle gevallen kan de gereserveerde plaats overigens ook zonder bijkomende kosten door een vervanger worden ingenomen.

 

Artikel 6                 Bewijs van deelname / totaal overzicht onderwijs uren

Na afloop van een cursus ontvangt u in uw persoonlijke account een bewijs van deelname incl. alle specificaties en het aantal onderwijs uren. Elk uur onderwijs (60 minuten exclusief pauze) is goed voor één opleidingspunt (artikel 4 lid 2 sub a Regeling vakbekwaamheid, Nederlandse Orde van Advocaten). Het bewijs van deelname wordt alleen verstrekt onder de voorwaarde dat u de deelnemerslijst bij aankomst en vertrek heeft getekend met vermelding van aankomst- en vertrektijd. Het bewijs van deelname is tevens te downloaden in uw centrum pe account.   
Desgewenst kunt u aan het eind van het kalenderjaar uw totaal overzicht gevolgde cursussen en opleidingen ook downloaden of printen en direct doorsturen om uw benodigde puntentoekenning ook daadwerkelijk te realiseren.

 

Artikel 7                 Klachtenprocedure

Ofschoon centrum pe streeft om altijd de beste kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een gevolgde cursus. Klachten over de aan u geleverde diensten en/of zaken kunnen tot uiterlijk twee weken na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, onder opgave van uw naam, emailadres en telefoonnummer. Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. Alle afspraken, ook die mondeling zijn gemaakt, zullen altijd ook schriftelijk worden bevestigd. Het streven van centrum pe is erop gericht elke klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen. Ook bij het indienen van een klacht, blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 8                 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten en zaken (cursusmateriaal) berusten uitsluitend bij ons of onze sprekers/docenten. Het is niet toegestaan het centrum pe cursusmateriaal ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen of openbaar te maken, tenzij centrum pe daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Artikel 9                 Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van centrum pe wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (excl. BTW) voor zover:

- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van centrum pe of van de personen van wie centrum pe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;

- de schade direct is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

centrum pe is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de door u/de deelnemer geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens centrum pe geleverde zaken en diensten.

 

Artikel 10              Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken moet worden van de overeengekomen datum en/of tijdstip van een cursus is centrum pe niet aansprakelijk voor daaruit voortgekomen schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die centrum pe niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van centrum pe , waardoor centrum pe zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijdstap af te wijken, zoals -maar niet uitputtend- bij verhindering van docenten door ziekte of het niet ter beschikking zijn van de locatie.


Artikel 11              Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Zwolle. 

 

Artikel 12             Bescherming persoonsgegevens

centrum permanente educatie neemt de privacy van haar bezoekers en klanten heel serieus en verwerkt uw persoonsgegevens daarom op een veilige manier en met als enig doel om de door centrum permanente educatie aangeboden producten en diensten te kunnen leveren. Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw informatie te beschermen en om dit waar te kunnen maken hanteren wij het principe “gegevensminimalisatie”. Om uw privacy te waarborgen, handelt centrum permanente educatie natuurlijk in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en Europese avg-wet. Alle details en het algehele privacybeleid kunt u hier lezen.