Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 17 september 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic

dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic

Elina van 't Zand-Kurtovic is Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit te Leiden
spreker
mr. E.J. Julsing-Nijenhuis

mr. E.J. Julsing-Nijenhuis

Elisabeth Julsing is als Advocaat-Generaal verbonden aan de CVv.i.
spreker
mr. M.R. Rink

mr. M.R. Rink

Marina Rink is beleidsmedewerker CVv.i.en verricht voor het OM beleidswerkzaamheden op het gebied van de voorwaardelijk invrijheidstelling en dan met name voor wat betreft terrorisme.

VOG en VI in theorie en praktijk

8,2
beoordeling

programma

17 september 2020
 • Ontvangst met koffie en thee

 • VOG in theorie en praktijk

  dr. mr. E.G. van ’t Zand-Kurtovic

  Met speciale aandacht voor:

  1. de VOG als uniek Nederlands instrument: het beleid omtrent ‘collateral consequences’ van straffen in internationaal perspectief 
  2. het bestuursrechtelijk kader: besluitvorming en actuele ontwikkelingen 
  3. de straf- en bestuursrechter als communicerende vaten: het meewegen van ‘VOG-consequenties’ bij strafrechtelijke beslissingen 
  4. straf na straf: de impact van de VOG op het re-integratieproces van ex-veroordeelden
 • Pauze met een smoothie

 • VI in theorie en praktijk

  mr. E.J. Julsing-Nijenhuis en mr. M.R. Rink

  Met speciale aandacht voor:

  1. inzicht in de werking van de voorwaardelijk invrijheidstelling, o.a. de inhoud en de reikwijdte en de knelpunten van de regeling 
  2. inzicht in de v.i.-keten, o.a. welke partijen belast zijn met de uitvoering van de regeling 
  3. een overzicht van de ontwikkeling rondom de voorwaardelijk invrijheidstelling, o.a. de Wet langdurig toezicht
 • VI in theorie en praktijk vervolg

  mr. M.R. Rink en mr. E.J. Julsing-Nijenhuis

  Met speciale aandacht voor:

  1. inzicht in de werking van de voorwaardelijk invrijheidstelling, o.a. de inhoud en de reikwijdte en de knelpunten van de regeling  
  2. inzicht in de v.i.-keten, o.a. welke partijen belast zijn met de uitvoering van de regeling  
  3. een overzicht van de ontwikkeling rondom de voorwaardelijk invrijheidstelling, o.a. de Wet langdurig toezicht
 • Einde programmaomschrijving

VOG in theorie en praktijk

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is - in internationaal perspectief bezien - een uniek instrument. Het beleid omtrent ‘collateral consequences’ van straffen op het gebied van werk, dat in Nederland binnen het bestuursrecht is vormgegeven, wordt in deze cursus afgezet tegen dat van ons omringende landen en de VS. Daarnaast worden het bestuursrechtelijke beoordelingskader (wanneer krijgt iemand een VOG?) en de actuele ontwikkelingen op VOG-gebied (bijv. het weigeren o.b.v. politiegegevens) besproken. Een andere ontwikkeling betreft het feit dat dergelijke ‘collateral consequences’ van straf stelselmatig aandacht krijgen bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen. Ook al is het opleggen hiervan voorbehouden aan het bestuursorgaan, toch kunnen deze gevolgen binnen het strafrecht worden overwogen met het oog op beginselen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, legitimiteit en proportionaliteit. Relevante strafrechtelijke jurisprudentie hieromtrent wordt besproken. Tot slot kijken we naar de effecten van het VOG-instrument in de praktijk, met name de impact ervan op het re-integratieproces van veroordeelden/recidive, zoals naar voren komt uit empirisch onderzoek.

 

Leerdoelen:
identificeren van de wegingsfactoren in VOG-beslissingen
inschatten wanneer een VOG wel/niet wordt afgegeven
toepassen van deze kennis om VOG-procedures tot een succesvol einde te brengen
formuleren van eventuele ‘VOG-verweren’ in strafzaken
integreren van recente onderzoeksbevindingen naar het effect van de VOG
reflecteren op het Nederlandse beleid door dit in internationaal perspectief te bezien


VI in theorie en praktijk

Op 1 juli 2008 is de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling in werking getreden. Deze wet heeft het verminderen van recidive na detentie en daarmee ook het vergroten van de veiligheid in de maatschappij tot doel. In dat kader is het sinds 2008 mogelijk om aan de vervroegde invrijheidstelling voorwaarden te verbinden, waardoor er sprake is van een voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: VI). De invrijheidstelling vindt in ieder geval plaats onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en daarnaast kunnen er ook bijzondere voorwaarden aan de invrijheidstelling worden verbonden. De Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: (CVv.i.) is een onderdeel van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en is belast met het nemen van de beslissing over het al dan niet stellen van bijzondere voorwaarden aan de v.i. Het OM is tevens eindverantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van zowel de algemene als bijzondere voorwaarden.

 

Leerdoel:

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van alles wat betrekking heeft op de voorwaardelijke invrijheidstelling.doelgroep

Advocaten
Leden rechterlijke macht
Leden OM

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.