Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 12 mei 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

VOG en VI in theorie en praktijk

8,2
beoordeling
ook te volgen in
Amersfoort
17-09-2020

programma

omschrijving

VOG in theorie en praktijk

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is - in internationaal perspectief bezien - een uniek instrument. Het beleid omtrent ‘collateral consequences’ van straffen op het gebied van werk, dat in Nederland binnen het bestuursrecht is vormgegeven, wordt in deze cursus afgezet tegen dat van ons omringende landen en de VS. Daarnaast worden het bestuursrechtelijke beoordelingskader (wanneer krijgt iemand een VOG?) en de actuele ontwikkelingen op VOG-gebied (bijv. het weigeren o.b.v. politiegegevens) besproken. Een andere ontwikkeling betreft het feit dat dergelijke ‘collateral consequences’ van straf stelselmatig aandacht krijgen bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen. Ook al is het opleggen hiervan voorbehouden aan het bestuursorgaan, toch kunnen deze gevolgen binnen het strafrecht worden overwogen met het oog op beginselen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, legitimiteit en proportionaliteit. Relevante strafrechtelijke jurisprudentie hieromtrent wordt besproken. Tot slot kijken we naar de effecten van het VOG-instrument in de praktijk, met name de impact ervan op het re-integratieproces van veroordeelden/recidive, zoals naar voren komt uit empirisch onderzoek.

 

Leerdoelen:
identificeren van de wegingsfactoren in VOG-beslissingen
inschatten wanneer een VOG wel/niet wordt afgegeven
toepassen van deze kennis om VOG-procedures tot een succesvol einde te brengen
formuleren van eventuele ‘VOG-verweren’ in strafzaken
integreren van recente onderzoeksbevindingen naar het effect van de VOG
reflecteren op het Nederlandse beleid door dit in internationaal perspectief te bezien


VI in theorie en praktijk

Op 1 juli 2008 is de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling in werking getreden. Deze wet heeft het verminderen van recidive na detentie en daarmee ook het vergroten van de veiligheid in de maatschappij tot doel. In dat kader is het sinds 2008 mogelijk om aan de vervroegde invrijheidstelling voorwaarden te verbinden, waardoor er sprake is van een voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: VI). De invrijheidstelling vindt in ieder geval plaats onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en daarnaast kunnen er ook bijzondere voorwaarden aan de invrijheidstelling worden verbonden. De Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (hierna: (CVv.i.) is een onderdeel van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en is belast met het nemen van de beslissing over het al dan niet stellen van bijzondere voorwaarden aan de v.i. Het OM is tevens eindverantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van zowel de algemene als bijzondere voorwaarden.

 

Leerdoel:

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van alles wat betrekking heeft op de voorwaardelijke invrijheidstelling.doelgroep

Advocaten
Leden rechterlijke macht
Leden OM

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.