Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 21 november 2024
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. M. Kramer

mr. M. Kramer

Mariska Kramer is advocaat bij Kantoor Kramer te Amsterdam. Zij specialiseerde zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen.
spreker
mr. A.P. van der Linden

mr. A.P. van der Linden

Ad van der Linden is oud (kinder)rechter en medewerker Universiteit Utrecht; voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland.

Alleen fysiek te volgen

Praktijkcursus Jeugdbeschermingsrecht

Met praktische tips & tricks voor advocaten

programma

21 november 2024
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Professionele spelers op het veld van het jeugd(beschermings)recht

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Het wijkteam
  2. Veilig Thuis 
  3. Raad voor de Kinderbescherming 
  4. Pleegzorgaanbieder 
  5. Kinderrechter 
  6. Uitleg (voorlopige) OTS 
  7. (Voorlopige) Voogdij 
  8. Tijdelijke Voogdij 
  9. Wie zijn belanghebbenden?
 • Vrijwillige jeugdhulp(verlening) op basis van de Jeugdwet

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Artikelen 2.6. (B&W) en 2.9 (Gemeenteraad) van de Jeugdwet  
  2. De niet vrij toegankelijke voorzieningen van jeugdhulp, de (deels vervallen) verleningsbeslissing van B&W, de mogelijkheid van bezwaar en beroep Artikel 2.3 JW jo Gemeentelijke verordening, Rechtsmiddelen: artikel  7.1 AWB gem. bezwaarprocedure (Bestuursrechter) 
  3. Beroep op kinderrechter (AWB bijlage 2, hoofdstuk 3, art. 8.7) en hoger beroep bij CRvB (AWB bijlage 2, hoofdstuk 4, art. 10)  
  4. Blokkaderecht bij vrijwillige jeugdhulpverlening en langdurige pleegzorg (een jaar of langer), art. 1: 253s BW 
  5. Versterking ouderlijk gezag in de Jeugdwet (zie art. 2.1. JW), specifiek tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen (zie art. 2.1. onder g JW)
 • Pauze

 • Door de rechter opgelegde hulpverlening: het tot stand komen van de OTS

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verzoekers, hiërarchie van verzoekers, 1:255 lid 2 BW, zie ook lid 3, grond van de OTS (1:255 lid 1 BW) en van de VOTS (art. 1: 257 BW) 
  2. De (on)mogelijkheden bij de tenuitvoerlegging van de OTS:  
  3. Schriftelijke aanwijzingen  
  4. Bekrachtiging schriftelijke aanwijzing (1:263 BW) 
  5. Diverse vormen van hulpverlening 
  6. Verleningsbeslissing GI 
  7. Geschillenregeling (1:262b BW) met verplichte procesvertegenwoordiging (perspectief besluit ikv de geschillenregeling wordt behandeld bij de machtiging tot uithuisplaatsing
  8. Beroeps(on)mogelijkheden (art. 807 Rv)
 • Lunch

 • Het tot stand komen van de machtiging uithuisplaatsing

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verzoekers 
  2. Waar kan machtiging uithuisplaatsing ten uitvoer worden gelegd,  
  3. Verleningsbeslissing van B&W (maar niet altijd nodig) of GI 
  4. Gedeeltelijke gezagsoverheveling (1:265e BW) 
  5. Beperking omgang van kind met gezagsdragende ouder (1:265f) 
  6. Verzoek GI tot wijziging regeling van de zorg- en opvoedingstaken of een regeling inzake de uitoefening van het recht op omgang vaststellen of wijzigen (1:265g) 
  7. Verzoek GI vervangende toestemming verlenen voor een noodzakelijke medische behandeling van een minderjarige (1:265h) 
  8. Beroepsmogelijkheden (zie bij de vierde stap) 
  9. Rechterlijke toets voor beëindigen van plaatsing in pleeggezin (art. 1:265i BW)
  10. Perspectiefbesluit (opvoedbesluit) onder meer in het kader van de geschillenregeling  
  11. Rol van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei en opvoedingsproblemen (hoofdstuk 6 JW)

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verplichte procesvertegenwoordiging (art. 6.1.10 lid 4 Jw) 
  2. Gronden gesloten jeugdhulp 
  3. Voortgezette gesloten jeugdhulp voor jongmeerderjarigen (art. 6.1.2. lid 4 Jw) 
  4. Spoedmachtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.3 Jw)
  5. Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp (art. 6.1.4. Jw) 
  6. Schorsing gesloten jeugdhulp en ten uitvoerlegging gesloten jeugdhulp
 • Pauze

 • Rechtspositie minderjarigen van twaalf jaar en ouder, eigen informele rechtsingang bij OTS

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. 1:259 (vervanging GI) 
  2. 1:261,2 (opheffing ots) 
  3. 1:262b (geschillenregeling met bijstand advocaat) 
  4. 1:263f, 2 (Intrekken/vervalleverklaring OR) 
  5. 1:263g,2 (wijziging OR) 
  6. 1:264, 1 (vervallenverklaring aanwijzing) 
  7. 1:265, 1 (intrekken aanwijzing) 
  8. 1:265d, 3 en 4 (einde uithuisplaatsing)
 • De gezagsbeëindigende maatregel

  mr. A.P. van der Linden en mr. M. Kramer

  Met speciale aandacht voor:

  1. (1:266 BW) 
  2. Einde van de zeggenschap van de ouder(s) die onmachtig, ongeschikt of ‘onwillig’ zijn tot verzorging en opvoeding van hun kind(eren) 
 • De beroepscode en het tuchtrecht (SKJ)

  mr. M. Kramer en mr. A.P. van der Linden

  Met speciale aandacht voor:

  1. Beroepscode, voor wie 
  2. Betekenis beroepscode voor professionals 
  3. Belangrijke uitspraken SKJ tuchtcollege/ college van beroep
 • Einde programmaomschrijving

In deze interactieve cursus ligt het accent op kennis van de professionele spelers in het veld van de jeugdbescherming, de ondertoezichtstelling, (gesloten) uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging, de positie van de bijzondere curator en het SKJ-tuchtrecht. Daartoe wordt gebruik gemaakt van recente jurisprudentie en andere actualiteiten. 


Met bijzondere aandacht voor:

 1. de ingebrachte casuïstiek en vragen van de deelnemers
 2. kinderbeschermingsmaatregelen
 3. een kijkje in de (juridische) keuken van de GI en de kinderrechter

 

Beide topsprekers nemen u op praktische wijze mee door deze materie, opdat na afloop van de cursus uw beeld op de actuele werkelijkheid van het jeugd(bescherming)recht is verfijnd. En uiteraard dat u dan ook optimaal uw rol kunt vervullen voor de kinderen en (pleeg)ouders voor wie u optreedt.

 

Kortom: deze cursus omvat alle praktische toelichtingen en elementen waar u in een volgende zaak eenvoudig mee aan de slag kunt. 

 

 

Meerdere sprekers/trainers

centrum permanente educatie   kiest hier uitdrukkelijk voor een cursus met meerdere sprekers/trainers. Beiden hebben een eigen specifieke achtergrond, expertise en ervaring met het onderwerp. O.a. daardoor zijn zij in staat u optimaal te begeleiden en u van zeer praktische handvatten te voorzien. 

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Gecertificeerde instellingen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.