6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 15 april 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm
spreker

R. Kooger RA FM

Rob Kooger is Registeraccountant en Forensisch Mediator. Hij heeft ruime ervaring in de echtscheidingspraktijk en als financieel adviseur. Ook is hij deskundige voor diverse rechtbanken en hoven.
R. Kooger RA FM

De (echt)scheiding van de ondernemer

Samenwonend, gehuwd in de wettelijke gemeenschap, gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden.

programma

15 april 2019


omschrijving

Waar moet u als adviseur op letten?

Het aantal ondernemers dat samenwoont met of zonder contract neemt toe. In deze cursus word ook aandacht besteed aan de scheiding van de ondernemer en zijn partner met wie hij/zij samenwoont. Deze materie is zeer weerbarstig aangezien de wetgever tot nu toe geen aandacht aan dit fenomeen heeft besteed.

 

Voor huwelijksgemeenschappen die na 1 januari 2018 ontstaan zijn de aanpassingen in de wet met betrekking tot de wettelijke gemeenschap van goederen van groot belang.

 

Voor de ondernemer die een eenmanszaak heeft is art. 1:95 a lid 1 BW van belang. De voorhuwelijkse onderneming valt niet meer in de wettelijke gemeenschap van goederen. De ondernemer dient aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen voor zijn kennis arbeid en vaardigheden. Wat is de hoogte van die redelijke vergoeding? Als gevolg van art 1:95 BW (zaaksvervanging) kan de ondernemer zijn voor huwelijkse vermogen kwijtraken. Voor de DGA is art 1:95a lid2 BW van belang. Voor een goede advisering is het van belang om thans al kennis te nemen van het wetsvoorstel en zijn gevolgen.

 

De wet uitfasering pensioen in eigen beheer is kracht van wet geworden Wat zijn de gevolgen van deze wet voor de echtgenote van de DGA? Hoe luidt uw advies in een lopende echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Gaat u namens uw cliënt akkoord met de afstempeling van de pensioenrechten?

 

De ondernemer en echtscheiding is een weerbarstige materie. Als juridisch adviseur dient u in het kader van de echtscheiding van de ondernemer een groot aantal onderdelen van het recht te beheersen. Als familierecht adviseur dient u op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van het ondernemingsrecht en met name de problematiek rond de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Zoals u ziet het ondernemingsrecht en het familierecht zijn sterk in beweging.

 

Het aantal ondernemers neemt toe en het aantal werknemers met een vaste baan neemt sterk af. Vanuit juridisch perspectief is het van belang om vast te stellen in welke vorm een onderneming wordt geëxploiteerd. Dit kan in de vorm van: een eenmanszaak, personenvennootschap of BV.

 

De personenvennootschap staat weer op de agenda bij de wetgever. De personenvennootschap komt in de adviespraktijk van de accountant meer voor dan bij de advocaat. Als een ondernemer in de vorm van een personenvennootschap een onderneming exploiteert, is dit in het kader van een echtscheidingsprocedure complex om af te wikkelen.

 

Op 1 oktober 2012 is de Flex BV ingevoerd en op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen van kracht geworden. Deze wetten zijn voor de familierechtpraktijk van groot belang. De directeur-grootaandeelhouder (hierna DGA) dient bij iedere dividend de vraag te stellen en te beantwoorden of dividenduitkering kan leiden tot een uitholling van het in eigen beheer opgebouwd pensioen. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 6 juni 2014 (NJ 2014/297) een richtsnoer gegeven voor de wijze waarop het salaris van de DGA kan worden vastgesteld. De AG geeft in zijn conclusie ook duidelijk aan dat de BV geen pinautomaat is van de DGA. In het kader van de Flex BV kunnen er aandelen worden uitgegeven met en zonder stemrecht. In het kader van de verdeling van de huwelijksvermogensrecht kunnen met elkaar overeenkomen dat de echtgenoot van de DGA aandelen krijgt zonder stemrecht maar met een winstrecht. De financiering van de echtscheiding wordt dan wellicht eenvoudiger.

 

De waardering van een onderneming is eveneens niet eenvoudig en dient vaak door de rechter te worden beslist. Wat zijn bedrijfseconomische uitgangspunten van waardering? Wat zijn fiscale aandachtspunten? En hoe stelt de rechter de prijs van de onderneming vast. De advocaat kan een belangrijke rol hebben bij de waardering mits hij/zij enige kennis van zaken heeft. De rechtspraktijk wijst uit dat er door gebrek aan kennis regelmatig fouten worden gemaakt.

 

In het kader van alimentatie staat de draagkracht van de ondernemer centraal. Hoe stelt u die vast?

 

Leerdoel
Het leerdoel van deze cursus is het verschaffen van inzicht in bedrijfseconomie en wel zodanig dat u in staat bent om de juiste vragen te kunnen formuleren bij: vaststelling van de uitkeerbare winst van de BV, de waarde van de aandelen van de BV en de waarde van de onderneming. Tevens wordt de cursist gewezen op de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW. Daarnaast wordt de cursist er van doordrongen om alimentatie, verdelen, verrekenen en pensioenrechten gezamenlijk aan te pakken. Een euro kan maar een keer worden uitgegeven. Voorts wordt bijzondere aandacht besteed aan het nieuwe art 1:95 a BW en het leerstuk van de zaaksvervanging.


Onderwerpen
Samenwonen
Wettelijke gemeenschap
Huwelijkse voorwaarden
De voor huwelijkse onderneming het nieuwe art 1:95 a BW
Zaaksvervanging en de eenmanszaak
Vergoedingsrechten en de onderneming
De eenmanszaak
De personenvennootschap
De Flex BV
Wat is de waarde van de onderneming?
Wat is de prijs van een onderneming?
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Welk bedrag kan aan de onderneming worden onttrokken voor het vaststellen van de draagkracht van de ondernemer
Welk bedrag aan winst kan in de verrekening worden betrokken

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.